Общество

Ринок "Шувар" планується реконструювати - только здесь

16:28 01 Июль Киев, Украина

Ринок "Шувар" планується реконструювати - только здесь Громадське обговорення щодо врахування громадських інтересів під час розроблення детального  плану території у районі вул. Хуторівки у м. Львові (ринок "Шувар") триватиме з 12 червня по 12 липня. 25 червня 2019 року відбудеться громадське слухання згаданого проекту детального плану території.

Про це повідомляє відділ громадського партнерства Львівської міської ради. Місце проведення — виставковий зал (3 поверх), за адресою, вул. Хуторівка, 4б. Початок о 18:00.

Проектом пропонується розширення за рахунок реорганізації власних меж та меж прилеглих територій, зокрема: розширення ринку у Північно-східному напрямку за рахунок території, що знаходиться в межах СЗЗ ЛЕП (110 кВ), та у Південному напрямку при рівноцінного обміну частини орендованої території на ділянку парку Івана Павла ІІ. Також на ринку планується зробити своєрідні оранжереї, зимові сади і т. п. з благоустрієм та озелененням (етап 15-20 років).

Дана конструкція покликана об’єднати основним пішохідним зв’язком, з елементами рекреації - житлові квартали "Бронюва" та "Сихів", а також дасть можливість реалізувати додаткові площі для торгівлі (квіти, сад-город). Окрім того, проектом передбачена рекультивація прибережної захисної смуги з частковою зміною русла річки Зубра. В силу складених обставин - розміщення двох існуючих терміналів ринку в захисні смузі річки, пропонується зміщення русла річки в бік вул. Г.

Хоткевича. Проектом передбачається покращення гідрологічного, санітарного та естетичного стану річки Зубра та її правої притоки. Перетворення прибережної території річки разом з парком Івана-Павла ІІ у привабливу рекреаційну зону Сихівського житлового району. Реалізація проекту надасть можливість створити відповідні нові робочі місця, буде сприяти розвитку території в цілому та покращить соціально-економічної атмосфери мікрорайону, зазначають проектанти.

Із проектом містобудівної документації можна ознайомитись на сайті Львівської міської ради у рубриці "Місто — Проекти детальних планів території" та у відділі громадського партнерства управління "Секретаріат ради" за адресою м. Львів, пл. Ринок, 1, кабінет 539.  Общественное обсуждение по учету общественных интересов при разработке детального плана территории в районе ул. Хуторовки в г.

Львов (рынок "Шувар") пройдет с 12 июня по 12 июля. 25 июня 2019 состоится общественное слушание этого проекта детального плана территории. Об этом сообщает отдел общественного партнерства Львовского городского совета. Место проведения - выставочный зал (3 этаж), по адресу, ул.

Хуторивка, 4б. Начало в 18:00. Проектом предлагается расширение за счет реорганизации собственных границ и границ прилегающих территорий, в частности: расширение рынка в Северо-восточном направлении за счет территории, находящейся в пределах СЗЗ ЛЭП (110 кВ), и в Южном направлении при равноценного обмена части арендованной территории на участок парка Иоанна Павла II. Также на рынке планируется сделать своеобразные оранжереи, зимние сады и т.

п. с благоустройством и озеленением (этап 15-20 лет). Данная конструкция призвана объединить основной пешеходной связью, с элементами рекреации - жилые кварталы "Бронюва" и "Сыхов", а также даст возможность реализовать дополнительные площади для торговли (цветы, сад-огород). Кроме того, проектом предусмотрена рекультивация прибрежной защитной полосы с частичным изменением русла реки Зубра.

В силу составленных обстоятельств - размещение двух существующих терминалов рынка в защитные полосе реки, предлагается смещение русла реки в сторону ул. Хоткевича. Проектом предусматривается улучшение гидрологического, санитарного и эстетического состояния реки Зубра и ее правого притока. Преобразование прибрежной территории реки вместе с парком Иоанна Павла II в привлекательную рекреационную зону Сыховского жилого района.

Реализация проекта позволит создать соответствующие новые рабочие места, будет способствовать развитию территории в целом и улучшит социально-экономическую атмосферу микрорайона, отмечают проектировщики. С проектом градостроительной документации можно ознакомиться на сайте Львовского городского совета в рубрике "Город - Проекты детальных планов территории" и в отделе общественного партнерства управления "Секретариат совета" по адресу г. Львов, пл. Рынок, 1, кабинет 539.  .